Soi Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Thấy chốt số rồi ngày :06-12-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-12-22 Đắc Lắc
Quảng Nam
05-12-22TT Huế: 499,
Phú Yên: 743
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
173
04-12-22Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 245
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
03-12-22Đà Nẵng: 464,
Quảng Ngãi: 454,
Đắc Nông: 382
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
484
02-12-22Gia Lai: 948,
Ninh Thuận: 680
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
440
01-12-22Bình Định: 031,
Quảng Trị: 135,
Quảng Bình: 545
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
475
30-11-22Đà Nẵng: 555,
Khánh Hòa: 909
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
827
29-11-22Đắc Lắc: 334,
Quảng Nam: 486
Trúng Đắc Lắc919
28-11-22TT Huế: 810,
Phú Yên: 033
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
488
27-11-22Kon Tum: 392,
Khánh Hòa: 878
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
668
26-11-22Đà Nẵng: 365,
Quảng Ngãi: 497,
Đắc Nông: 741
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
490
25-11-22Gia Lai: 250,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
847
24-11-22Bình Định: 652,
Quảng Trị: 887,
Quảng Bình: 577
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
749
23-11-22Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 787
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
561
22-11-22Đắc Lắc: 057,
Quảng Nam: 094
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
565
21-11-22TT Huế: 288,
Phú Yên: 141
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
300
20-11-22Kon Tum: 475,
Khánh Hòa: 077
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
187
19-11-22Đà Nẵng: 623,
Quảng Ngãi: 265,
Đắc Nông: 230
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
621
18-11-22Gia Lai: 264,
Ninh Thuận: 715
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
329
17-11-22Bình Định: 429,
Quảng Trị: 171,
Quảng Bình: 460
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
431
16-11-22Đà Nẵng: 808,
Khánh Hòa: 848
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
718
15-11-22Đắc Lắc: 769,
Quảng Nam: 884
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
723
14-11-22TT Huế: 705,
Phú Yên: 817
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
416