Soi Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :06-12-22


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-12-22 Đắc Lắc
Quảng Nam
05-12-22TT Huế: 499,
Phú Yên: 743
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
867
04-12-22Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 245
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
471
03-12-22Đà Nẵng: 464,
Quảng Ngãi: 454,
Đắc Nông: 382
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
452
02-12-22Gia Lai: 948,
Ninh Thuận: 680
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
773
01-12-22Bình Định: 031,
Quảng Trị: 809,
Quảng Bình: 319
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
513
30-11-22Đà Nẵng: 555,
Khánh Hòa: 909
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
306
29-11-22Đắc Lắc: 334,
Quảng Nam: 205
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
308
28-11-22TT Huế: 810,
Phú Yên: 990
Trúng TT Huế476
27-11-22Kon Tum: 392,
Khánh Hòa: 878
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
899
26-11-22Đà Nẵng: 365,
Quảng Ngãi: 497,
Đắc Nông: 741
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
810
25-11-22Gia Lai: 250,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
873
24-11-22Bình Định: 047,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 523
Trúng Quảng Bình429
23-11-22Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 787
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
370
22-11-22Đắc Lắc: 057,
Quảng Nam: 094
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
684
21-11-22TT Huế: 288,
Phú Yên: 141
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
342
20-11-22Kon Tum: 475,
Khánh Hòa: 077
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
463
19-11-22Đà Nẵng: 623,
Quảng Ngãi: 265,
Đắc Nông: 230
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
490
18-11-22Gia Lai: 264,
Ninh Thuận: 715
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
370
17-11-22Bình Định: 257,
Quảng Trị: 171,
Quảng Bình: 460
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
400
16-11-22Đà Nẵng: 808,
Khánh Hòa: 848
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
615
15-11-22Đắc Lắc: 769,
Quảng Nam: 884
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
534
14-11-22TT Huế: 705,
Phú Yên: 817
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
805